BẠCH ĐỨC NHƯ Ban Giám Hiệu Hiệu Trưởng 0905349232 ducnhu.krongno@gmail.com
Vũ Mạnh Hà Ban Giám Hiệu Phó Hiệu Trưởng 0911485479 manhha.krongno@gmail.com